Foochow,1900

Wednesday, March 31, 2010

自家其土地,汝有行透未?(福州語)

有蜀回放假著厝辰候,共朋友攀講講遘旅游計劃,我就講:“若有閑,第一想將閩江由頭遘尾行透,由建寧閩江源直頭行遘閩江口五虎礁。是總款蜀回旅行,無十工行賣完,時間實在無。”伊聽了,講:“我無甚乇興趣。有茲時間,固是去外省名勝客調。”伓是我見覺其他位處無仂囝意思,㑚是自家骹底茲土地有茲夥有味其位處我固未了解,有茲時間,固是無辜負茲塊神奇其土地,使自家其雙骹去實實在在了解伊。㑚退悔做細佮厝未多行,仱著茲遠也無再夥機會,㑚忖偌工轉去,好好行伊蜀環,將許閩北閩南閩東閩西,榕泉漳汀,甚乇土樓、廊橋、宮廟、大厝、茲江許溪、茲山許嶺,統統行透。許,無一定著使我蜀世時間,㑚因茲地是茲般深厚。

0 comments:

Post a Comment